Բոլոր երկրները
Ընտրեք երկիրը
Որոնել հայտարարությունները բոլոր երկրնեում
Որոնել հայտարարությունները ամբողջ երկրում

Վճարովի ծառայությունների մատուցման հանրային առաջարկ

Սույն առաջարկը (այսուհետ առաջարկ)` հանդիսանում է ՍՊ Վահրամ Յուրայի Մալխասյանի (այսուհետ `Կատարող) կողմից արված վճարովի ծառայությունների մատուցման առաջարկ համաձայն Ռուսաստանի Դաշնության Քաղաքացիական օրենսգրքի 435 հոդվածի,  iSheriman.com կայքում (այսուհետ` մարկետփլեյս) տեղեկատվության տեղադրման հետ կապված վճարովի ծառայություններ մատուցելու համար, որը գտնվում է ինտերնետում հետևյալ դոմենի հասցեում՝ https://isheriman.com (ներառյալ նշված դոմենի բոլոր մակարդակները, որոնք գործում են սույն առաջարկի օգտատիրոջ կողմից ընդունման օրը, և գործում է դրա գործողության ամբողջ ընթացքում): Այս առաջարկի տեքստը տեղադրված է ՝ հասցեում: Օգտատիրոջ կողմից առաջարկն ընդունելու դեպքում, համարվում է, որ նա կատարողի հետ պայմանագիր է կնքել սույն առաջարկով նախատեսված պայմաններով ծառայությունների մատուցման համար (այսուհետ `«Պայմանագիր»):

1. Պայմանագրի առարկան

1.1. Սույն պայմանագրի պայմաններով մատուցվող ծառայությունները հանդիսանում են կատարողի կողմից օգտատիրոջ վճարովի հայտարարությունների տեղադրումը մարկետփլեյսում համաձայն օգտագործման համաձայնագրի (տեղակայված է https://isheriman.com/hy/agreement.html հասցեում և մարկետփլեյսի սակագները (տեղակայված է  հասցեում): Օգտագործման համաձայնագիրը հանդիսանում է սույն պայմանագրի անբաժան մաս։      

1.2. Սույն առաջարկը համարվում է օգտատիրոջ կողմից ընդունված, իսկ սույն պայմանագիրը համարվում է կնքված Կատարողի և Օգտատիրոջ միջև այն պահից, երբ Օգտատերը վճարում է ծառայությունների համար:

1.3. Կատարողը իրավունք ունի միակողմանի փոխել սույն Առաջարկի պայմանները: Առաջարկի փոփոխությունները համարվում է ուժի մեջ այն պահից երբ սույն առաջարկի նոր խմբագրությունը հրապարակվում է մարկետպլեյսում: Օգտատերը պարտավոր է պարբերաբար ծանոթանալ մարկետպլեյսում տեղադրված առաջարկի ընթացիկ տարբերակին: Առաջարկի փոփոխություններն ուժի մեջ մտնելուց հետո ծառայություններից օգտվելը նշանակում է, որ Օգտատիրոջ ընդունում է առաջարկը բոլոր փոփոխություններով:

2. Կողմերի պարտավորությունները

2.1. Կատարողը պարտավորվում է՝

2.1.1. Տրամադրել Օգտատերերին սույն առաջարկի դրույթներին համապատասխանող ծառայություններ

2.2. Օգտատերև պարտավորվում է՝

2.2.1. Օգտատերը պարտավորվում է վճարել ծառայությունների համար վճարման պահին գործող սակագներով՝ սույն առաջարկով և մարկետփլեյսում նշված պայմաններին համապատասխան:

2.2.2. Օգտատերը պարտավորվում է ծառայություններից օգտվելիս կատարել Ռուսաստանի Դաշնության գործող օրենսդրության պահանջներև, սույն համաձայնագրի դրույթները, Օգտագործողի պայմանագրի դրույթները, ինչպես նաև մարկետփլեյսի շահագործումը կարգավորող այլ փաստաթղթերի պահանջները:

2.2.3. Օգտատերը պարտավորվում է Կատարողի պահանջով վերջինիս տրամադրել տեղեկատվություն և փաստաթղթեր, որոնք անհրաժեշտ են Օգտատիրոջը որպես Համաձայնագրի կողմ իդենտիֆիկացնելու համար, ներառյալ այն դեպքերը, երբ Օգտատերը Կատարող ուղարկում է ծանուցումներ, դիմումներ և այլն։

2.2.4. Տեղեկատվություն պատրաստելիս, ստեղծելիս, փոխելիս Օգտատերը պարտավորվում է պահպանել Առաջարկի կողմից սահմանված գովազդային նյութերի և տեղաբաշխման պայմանների շուկայական կանոններն ու պահանջները, ինչպես նաև գործող օրենսդրության բոլոր գործող կանոններն ու պահանջները, ներառյալ «Գովազդի մասին» Դաշնային օրենքը, մտավոր սեփականության մասին օրենսդրությունը, Դաշնային օրենք «Ապրանքային շուկաներում մրցակցության և մենաշնորհային գործունեության սահմանափակման մասին», բայց չսահմանափակվելով միայն դրանով:

2.2.5. Օգտատերը պարտավորվում է ինքնուրույն կամ երրորդ անձանց ներգրավմամբ չօգտագործել շուկայի հնարավորությունները այն նպատակների համար, որոնք կարող են որակվել որպես մտավոր սեփականության նկատմամբ երրորդ անձանց իրավունքների ոտնահարում, անբարեխիղճ մրցակցություն կամ օրենքի այլ խախտում:

3. Ծառայությունների արժեքը և վճարման կարգը

3.1. Ծառայությունների արժեքը սահմանվում է ռուսական ռուբլիով և մարկետփլեյսում սահմանված սակագներով նշված ծառայությունների համար:

3.2. Սույն պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների դիմաց իրավաբանական անձանց և (կամ) անհատ ձեռնարկատերերի կողմից վճարումն իրականացվում է կատարողի հաշվարկային հաշվին միջոցների անկանխիկ փոխանցմամբ Կատարողի կողմից տրամադրված հաշիվ-ապրանքագրի հիման վրա:

3.3. Օգտագործողը, որը ֆիզիկական անձ է, վճարում է սույն Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների համար էլեկտրոնային վճարային համակարգերի միջոցով:

3.4. Սույն պայմանագրի համաձայն վճարումը համարվում է կատարված Օգտատիրոջ իրավաբանական անձի և (կամ) անհատ ձեռնարկատերի կողմից, երբ միջոցները մուտքագրվում են Կատարողի հաշվին:

3.5. Կատարողի կողմից ծառայություններ մատուցվում են ծառայությունների արժեքը Օգտատիրոջ կողմից 100% վճարելուց հետո:

3.6. Որպես մատուցվող ծառայությունների դիմաց վճար, Կատարողը իրավունք ունի օգտատիրոջ անձնական հաշվից դուրս գրել օգտագործողի մնացորդի վրա եղած միջոցները:

4. Ծառայությունների մատուցման կարգը և պատասխանատվությունը

4.1 Մինչև ծառայություններ պատվիրելը և վճարելը, Օգտատերը պետք է ծանոթանա Օգտագործման համաձայնագրին, սակագներին և մարկետփլեյսի աշխատանքները կարգավորող այլ փաստաթղթերին:

4.2. Կատարողը պարտավորվում է ներդնել խելամիտ ջանքեր ծառայությունները պատշաճ կերպով և որակով մատուցելու համար, սակայն պատասխանատվություն չի կրում ծառայությունների մատուցման անհնարինության համար եթե առկա է հանրային հաղորդակցության ալիքների տեխնոլոգիական անսարքություններ, որոնց միջոցով իրականացվում է ծառայությունների մատուցումը կամ ինտերնետի անհասահասանելիության պարագայում, մինչև համապատասխան անսարքությունների վերացումը, ինչպես նաև օգտագործողի անձնական հաշիվ չարտոնված մուտք գործելու նշանների առկայություն դեպքերում նման հանգամանքների ամբողջ տևողության համար։

4.3. Կատարողը իրավունք ունի անհապաղ դատարացնել ծառայությունների մատուցումը օգտագործողի կողմից սույն առաջարկով ստանձնած ցանկացած պարտավորության խախտման դեպքում, ինչպես նաև մարկետպլեյսի աշխատանքները կարգավորող այլ պայմանների խախտման դեպքերում, քանի դեռ նման հանգամանքը առկա է։

4.4. Օգտատերը պատասխանատվություն է կրում իր մուտքանվան և գաղտնաբառի օգտագործմամբ կատարված ցանկացած գործողության համար (ներառյալ աշխատողների և երրորդ անձանց գործողությունների համար), ինչպես նաև նրանց մուտքի / գաղտնաբառի անվտանգության և կորուստների համար, որոնք կարող են առաջանալ դրա չարտոնված օգտագործման պատճառով: Մուտքի կամ գաղտնաբառի գողության / կորստի դեպքում Օգտատերը ինքնուրույն ձեռնարկում է անհրաժեշտ միջոցներ ՝ անձնական հաշիվ և (կամ) ծառայություններ մուտք գործելու համար գաղտնաբառը փոխելու համար: Կապալառուն պատասխանատվություն չի կրում երրորդ անձանց գործողությունների համար, որոնք հանգեցրել են Օգտատիրոջ մուտքի կամ գաղտնաբառի գողությանը / կորստին, ինչպես նաև Օգտատիրոջ կողմից կրած ցանկացած ծախսերի, վնասների և (կամ) կորցրած շահույթների, որոնք կապված են երրորդ անձանց կողմից օգտագործողի անձնական հաշիվ չարտոնված մուտքի հետ:

4.5. Տեղեկատվական նյութերի տեղադրման ծառայության մատուցման պահը հանդիսանում է մարկետփլեյսում ծառայության ակտիվացման պահը:

4.6. Ծառայությունների ընդունման հետ առարկության դեպքում, օգտատերը պարտավոր է կատարողին գրավոր ձևով տրամադրել ծառայության չընդունելու մասին հիմնավորում ծառայությունների մատուցումից հետո 14 օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում համարվում է, որ օգտատերն ամբողջությամբ ընդունել է ծառայությունները և բողոքներ չունի դրանց կատարման վերաբերյալ:

4.7. Օգտատերն իրավունք ունի կատարողից պահանջել կատարված ծառայությունների ակտ: Կատարողն իրավունք ունի օգտատիրոջը տրամադրել մատուցված ծառայությունների ակտերի էլեկտրոնային տարբերակները ներառյալ ներբեռնման հղումների տեսքով, իրենց թղթային գործընկերների փոխարեն: Եթե ​​ակտը չի պահանջվել օգտատիրոջ կողմից ծառայությունների մատուցումից հետո 3 օրվա ընթացքում, ապա ծառայությունները համարվում են ամբողջությամբ ավարտված, կողմերը չեն բողոքում դրանց որակից, և կատարողը պարտավոր չէ տրամադրել ակտը:

5. Հայցերի քննությունը

5.1. Սույն պայմանագրով ծագող բոլոր վեճերը պետք է ուղարկվեն Մոսկվայի արբիտրաժային դատարան `քննելու համար, եթե վեճը չի գտնվում արբիտրաժային դատարանի իրավասության ներքո, ապա այլ դատարաններ` ըստ ԱՁ Մալխասյան Վահրամ Յուրայի գտնվելու վայրի, Ռուսաստանի Դաշնության գործող օրենսդրության համաձայն:

5.2. Մինչ դատարան դիմելը Օգտատերը պետք է սպառի վեճերը լուծելու առանց դատարանի միջնորդության հաստատված կարգը՝ գրավոր հայց ուղարկելով կատարողին, կից փաստաթղթերով, որոնք հաստատում են օգտատիրոջ կողմից նշված հանգամանքներն ու պահանջները: Օգտատիրոջ պահանջների քննարկման ժամկետը 30 (երեսուն) օրից ոչ ավելի է: Եթե ​​օգտատերը կատարողի կողմից հայցադիմումի վերաբերյալ պատասխան չի ստանում կատարողին հայցը տրամադրելու օրվանից 30 (երեսուն) օրվա ընթացքում կամ եթե կատարողը հրաժարվում է բավարարել օգտատիրոջ արդարացված պահանջները, օգտատերն իրավունք ունի դիմել դատարան:

6. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

6.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Առաջարկն ընդունելու պահից համաձայն 1.2 կետի և ուժի մեջ է մինչև կողմերը կկատարեն իրենց ստանձնած պարտավորությունները կամ սույն պայմանագիրը վաղաժամկետ կդատարեցվի:

6.2. Կատարողն իրավունք ունի ցանկացած պահի միակողմանիորեն հրաժարվել սույն պայմանագրի կատարումից, ինչպես ամբողջությամբ, այնպես էլ մասամբ `այդ մասին օգտատիրոջը տեղեկացնելով էլեկտրոնային փոստով կամ այլ կերպ:

6.3. Եթե Օգտատերը խախտում է օգտագործման համաձայնագրի դրույթները  կամ մարկետփլեյսի շահագործումը կարգավորող որևէ այլ փաստաթուղթ, մարկետփլեյսում տեղադրված Օգտատիրոջ գովազդները կարող են մերժվել և / կամ արգելափակվել, իսկ անձնական հաշիվ մուտք գործելը դադարեցվել է (արգելափակվել) ՝ առանց օգտատիրոջը հատուկ ծանուցման:

6.4. Համաձայնագիրը դադարեցվում է վաղաժամկետում Օգտատիրոջ անձնական հաշիվ մուտք գործելու դադարեցման (արգելափակման) դեպքում `օգտագործողի կողմից Կայքի կանոնների դրույթների խախտման հետ կապված:

6.5. Առանց առաջարկի պայմաններին հակասելու, Կատարողը և Օգտատերն իրավունք ունեն ցանկացած պահի կնքել ծառայությունների մատուցման պայմանագիր `գրավոր երկկողմ փաստաթղթի տեսքով:

7. Կատարողի տվյալները

ՍՊ Մալխասյան Վահրամ Յուրայի

ИНН 771976586986

ОГРНИП 318774600457864

р/с 40802810938000101499

в Московский банк ПАО Сбербанк № 9038/01796
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225